MKB en Ondernemerschap

afbeelding

Conclusies EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid

 

De zorgsector is flink in beweging. Tegelijkertijd neemt de roep om meer ondernemend gedrag in de zorg toe. Op basis van inzichten uit de klassieke economische literatuur kunnen de volgende vier rollen van ondernemers onderscheiden worden:

 

1 manager: bedrijfsmatig handelen

2 marktzoeker: ontdekken en benutten van marktmogelijkheden

3 innovator: nieuwe dingen doen of bestaande dingen anders doen

4 risiconemer: voor eigen rekening en risico zaken doen
 

Invulling van de vier ondernemersrollen in de zorgsector

Grosso modo wordt in de zorgsector aan de managersrol de meeste invulling gegeven, komen de marktzoekersrol en de innovatorrol langzaam tot ontwikkeling en komt de risiconemersrol (nog) nauwelijks aan bod.1 Met name de verschillende financieringswijzen in de compartimenten lijken invloed te hebben op de rol van ‘risiconemer’ omdat (etc. etc.)
 Meer:
MKB en Ondernemerschap